Flash vs Silverlight 2.0

Apologies to my international reader base for not blogging in English, after reading the latest edition of the Dutch “inside digital media” magazine on Flash versus Silverlight I felt compelled to clear up some misconceptions.

[update] the English translation is now available in the comments

 
Ik kreeg vandaag “inside digital media” in de bus, en naast een interessante bijdrage van Serge Jespers over online TV, kon ik uiteraard niet over de headline “Is de dood van Flash nabij? Flash vs Silverlight 2.0″ kijken, een artikel van Luc Jacobs, Managing Director bij GIALCO.

Op zich is dit uiteraard een leuk onderwerp om wat dieper op in te gaan, het is een vraag waar veel mensen mee bezig zijn. Dit maakt het dan ook des te noodzakelijker om informatie correct weer te geven en jammer genoeg lijkt me dat hier niet het geval.

Zal in deze post even een aantal quotes uitlichten:

 
“Facebook, MySpace, Google en eBay zijn niet in Flash gemaakt, maar dat is ongetwijfeld te wijten aan het feit dat op dat moment geen licentieakkoord gevonden werd met MacroMedia”.

Een aantal opmerkingen hier:

 • Er is (en was nooit) een licentieakkoord nodig om Flash content te bouwen

 • Google maakt vrij veel gebruik van Flash (Google Finance, Google Maps streetview, Gmail, …) Facebook zelf gebruikt Flash in mindere mate behalve dan door third party applicaties die het dan weer wel zeer regelmatig gebruiken. MySpace gebruikt veel Flash content onder andere voor zijn audio en video players. eBay maakt vrij weinig gebruik van Flash maar is dan weel weer een voorloper wat betreft het Adobe AIR platform waarbij hun applicatie wel in Flash opgezet is.

Het lijkt me persoonlijk vreemd om op te merken dat sites die voornamelijk tekst georienteerd zijn zoals Google en eBay niet in Flash gemaakt zijn. Dat is uiteraard niet de bedoeling, net zoals je die sites niet in Silverlight zou ontwikkelen. Voor alle duidelijkheid, Flash en Silverlight zijn geen alternatief voor XHTML/CSS/AJAX.

Overigens is in het hele artikel Macromedia fout geschreven, terwijl we inmiddels trouwens al drie jaar na de overname van Adobe zitten.

 
“… de overname van MacroMedia, … vlak voor de boom van video op het web (maar waar bleef Microsoft toen?)”

De boom van online Flash video was een feit voor de overname door Adobe, het werd zelfs door verschillende analysten en Adobe zelf als een van de belangrijkste redenen voor de overname aangehaald.

 
“… of het nu Flash of Silverlight is, het zijn eigenlijk maar ‘Plug-in players’, stukjes code die dienen om bepaalde fabriekseigen bestandsformaten afgeleid van het XML-type te spelen”

Flash en Silverlight zijn inderdaad plug-ins, wat niet juist is is dat de Flash Player een bestandsformaat zou afspelen dat afgeleid is van XML. Het Flex framework maakt gebruik van een XML abstractie laag maar uiteindelijk wordt het allemaal compileerd naar een binair SWF bestand met ActionScript bytecode.

 
“Zo hebben zij al snel begrepen dat een van de zwakke punten van Flash juist diens binding met de Back-end was”

Dit moet ik tenstelligste tegenspreken, ik hoor dit wel vaker als argument terwijl het absoluut niet klopt. Sinds Flash MX 2004 en de Flex 1.5 dagen is er uitgebreide ondersteuning van communicatie met een back-end: SOAP web services, XML-RPC, persistent sockets, XML, Flash Remoting (geoptimaliseerde communicatie met de backend via binaire AMF packages in native ActionScript bytecode).

 
“Wellicht kunt u zich herinneren dat ook Flash 4 een system was waarvan de bestandsformaten fabriekseigen en gesloten waren; pas toen MacroMedia besloot om het Flash bestandsformaat ‘open te stellen’ had de explosieve groei plaats”

Het SWF bestandsformaat was open en gratis beschikbaar mits het akkoord gaan met een licentieovereenkomst sinds 1998, dat wil zeggen de Flash 3 dagen.

Sinds 1 mei 2008 en de lancering van het Open Screen Project zijn alle restricties hieromtrend opgeheven, iedereen is vrij om zijn eigen Flash ontwikkelingsomgeving of Flash Player te ontwikkelen en er zijn ook geen licentiekosten meer om een Flash Player op je hardware te laten draaien.

Dat de explosieve groei pas plaats had nadat Macromedia het bestandsformaat beschikbaar had gesteld heeft meer te maken met het feit dat het web nog in zijn kinderschoenen stond dan dat mensen iets gingen doen met dat SWF formaat om dat het open was.

 
“Adobe is begonnen de kracht van Open Source te verstaan met haar ‘Flex’ initiatief, dat een stap in de goede richting is, maar nog altijd te schuchter voor een bedrijf dat nog gebaseerd is op een model van gebruikslicenties voor haar softwareproducten.”

Er wordt veeral onderschat hoe lang Adobe al bezig is met open source initiatieven en dat dit slechts een recent experiment is. Op de Adobe Open Source website (opensource.adobe.com) krijg je een mooi overzicht van de verschillende projecten (Flex SDK, Cairngorm, Extensible Metadata Platform (XMP), BlazeDS, Tamarin, …)

Daarnaast maakt Adobe actief deel uit van groepen als het SQLite consortium, de ECMAScript stuurgroep etc. Ik denk dat je duidelijk kan stellen dat Adobe een een echt open platform werkt, waarbij het inderdaad commerciele tools heeft, maar je even goed met open source alternatieven aan de slag kan. Ik kan me niet uitspreken of dit ook het geval is bij Microsoft aangezien ik daar geen duidelijk zicht op heb.

 
Ik ben eerlijk gezegd teleurgesteld in dit artikel, met de nodige research was dit een mooie bijdrage geweest. Niemand is perfect maar bij een heel aantal punten moet ik me toch de nodige vragen stellen.

 

29 Comments

 • September 26, 2008 - 1:54 pm | Permalink

  Go Peter!!
  :)

 • September 26, 2008 - 2:03 pm | Permalink

  Any chance to post this is English anytime?

 • Rasmsu
  September 26, 2008 - 2:04 pm | Permalink

  I would love to see this article in English.

 • September 26, 2008 - 2:07 pm | Permalink

  I’m sorry about that Savvas, I know that majority of my blog readers don’t speak Dutch ;)

  Don’t think I’ll get round to translating it any time soon but Google seems to do a pretty decent job as far as auto-translation goes:

  http://tinyurl.com/4g67bt

 • September 26, 2008 - 2:13 pm | Permalink

  Ok Pet I’ll give it a try, thanks.

 • September 26, 2008 - 2:40 pm | Permalink

  Since I’ve been getting multiple requests to translate this article, I’ve just gone ahead and did it for you guys:

  I got the latest “inside digital media” magazine in the post today, and apart from an interesting article by Serge Jespers about online TV, I couldn’t overlook the headline “Is the death of Flash imminent? Flash vs Silverlight 2.0″ an article by Luc Jacobs, Managing Director at GIALCO.

  This is an interesting topic in its own right and something many people are thinking about. That said it is important that the facts are clearly represented and unfortunately that didn’t seem to be the case here.

  I’ll highlight some quotes from the article here:

  “Facebook, MySpace, Google and eBay are not made in Flash, that is undoubtedly due to the fact that at that time they were not able to agree on licensing terms with MacroMedia”

  A couple of remarks here:

  * There is (and never was) any type of licensing agreement needed to develop Flash content
  * Google extensively ses Flash (see Google Finance, Google Maps street view, GMail,…) Facebook uses Flash to a lesser extend itself, yet its third party applications use it a lot. MySpace uses Flash for its audio and video players. While eBay does not use a lot of Flash content on its website it is leading the way in adopting the Adobe AIR platform and its desktop application is built in Flash.

  I personally find it strange that very text-oriented sites like Google and eBay, are highlighted as not being made in Flash. That is of course not the intention of Flash, just like you wouldn’t develop these sites in Silverlight. To make things absolutely clear, Flash and Silverlight are no alternatives to XHTML/CSS/AJAX.

  That said throughout the article Macromedia is misspelled, while we’re incidentally three years after the acquisition by Adobe.

  “… the acquisition of MacroMedia… just before the boom of video on the web (wat was Microsoft doing at that time?)”

  The boom of Flash video on the web was already well underway when Adobe acquired Macromedia. Various analysts and Adobe themselves made it clear this was one of the major reasons for them to acquire the company.

  “… whether its Flash or Silverlight, those are just ‘Plug-in players’, pieces of code that play certain proprietary file formats based on the XML format”

  While Flash and Silverlight are indeed plug-ins, it is not correct to say that the Flash Player interprets any language based on XML. The Flex framework uses an XML abstraction layer but in the end it is all compiled down to binary SWF files which contain ActionScript bytecode.

  “… They soon realized that one of the weak points of Flash is its ability to connect up to back-ends”

  I have to strongly contradict this, while I’ve heard that argument before it is completely false. Since Flash MX 2004 and the Flex 1.5 days there has been extensive support for communicating with back-ends: SOAP web services, XML-RPC, persistent socket connections, XML, Flash Remoting (an optimized data format using binary AMF packets with native ActionScript bytecode)

  “You might remember that Flash 4 had a proprietary file format and was locked, only when MacroMedia decided to open the Flash file format there was an explosive adoption”

  The SWF file format has been open and freely available since 1998, i.e. the Flash 3 days, although you did have to sign a license agreement back then.

  Since May 1st 2008 and launching the Open Screen Project all these restrictions have been lifted. Everyone is free to develop his own Flash authoring environment or Flash Player should you wish to do so and there are no more licensing costs for including the Flash Player on your hardware devices.

  Stating that the explosive growth of Flash only occurred because the file format was opened up is not really the right picture. I belive it has more to do with the fact that the web was still in its infancy rather than people wanting to actively develop using the open SWF format.

  “Adobe started seeing the power of Open Source with its ‘Flex’ initiative, which is a step in the right direction, but it is still very timid for a company that is still based on the business model of selling licenses for its software tools”

  People underestimate how long Adobe has been actively pursuing open source initiatives and seem to think this is just a recent experiment. On the Adobe Open Source website (opensource.adobe.com) you get a nice overview of the various projects (Flex SDK, Cairngorm, Extensible Metadata Platform(XMP), BlazeDS, Tamarin,…)

  Apart from that Adobe actively participates in groups like the SQLite consortium, the ECMAScript committee etc. I think you can state that Adobe is working on a truly open platform, while it does have commercial tools you are not locked in and are free to develop using open source alternatives.

  I can’t conclude whether that is the case for Microsoft as well since I’m not all that familiar with their current offerings.

  I’m frankly disappointed in this article, with some research this could’ve been an interesting read. Nobody is perfect but based on what I’ve read here I am left with some questions on how this got published.

 • September 26, 2008 - 2:41 pm | Permalink

  Nice Article Peter! Will crosspost it later!

 • September 26, 2008 - 2:52 pm | Permalink

  Cool Peter!

  Ik vind de SilverLight vs Flash topics altijd erg boeiend, en het is dan jammer als er dergelijke fouten in komen te staan (die op zich toch wel niet kunnen, in een magazine waar je geld voor betaald. Je verwacht toch dat die mensen hun research doen, voordat ze erover gaan debateren).

  Leuk artikel :)

 • September 26, 2008 - 3:14 pm | Permalink

  I hope the guys at IDm read this. Why don’t you send it in as a reader’s letter?

 • September 26, 2008 - 3:17 pm | Permalink

  @Ronny: het gebeurt al te vaak dat mensen iets over Sliverlight gaan roepen terwijl ze de feiten rondom Flash niet kennen. Dit is het zoveelste bewijs hiervan. Mijn favoriete quote is nog steeds “Maar Silverlight kan XML bestanden lezen en met webservices spreken. Dat kan Flash helemaal niet”. Deze quote kwam van een MCP die binnen haar bedrijf awards heeft gewonnen voor “kennis” …

  Ik heb het artikel zelf niet gelezen maar het lijkt alsof het meer een Flash-Bash is dan een Flash vs Silverlight artikel.

  Ze hebben in dit geval tenminste niet AIR met Silverlight vergeleken ;)

 • Pingback: Flash vs Silverlight 2.0 « Thomas Joos - interactive designer

 • Weyert
  September 26, 2008 - 8:44 pm | Permalink

  Een positief punt aan Silverlight is hoe het .NET toepast. Met name omdat je dan meer keuze hebt van welke programmeertaal je wilt gebruiken om je creaties in te maken.

  Wil je liever programmeren in ECMAScript? Dan kan dat, wil je liever programmeren in Chrome/Oxygene (zoals ik) dan kan dat ook zonder problemen. Dit is een mooie vrijheid waardoor het makkelijker kan zijn voor bepaalde groepen mensen om interactieve content te generen voor het Internet.

  Zo kan je gemakkelijk als server-side ontwikkelaar je client-kant van je oplossing hergebruiken in Silverlight (wel soms met wat aanpassingen) en waardoor je een communicatiemethode hebt die net zo efficient kan zijn als AMF.

  Natuurlijk loopt Silverlight nog flink achter op Flash en is er sprake van een beperkte ondersteuning onder Linux middels Moonlight. Maar toch, een redelijk alternatief.

  Maar ik vind .NET (vergeleken met Java) dan ook een heerlijke omgeving om in te werken.

 • September 26, 2008 - 9:19 pm | Permalink

  Weyert, ik wil (en kan) me bij deze niet uitspreken over Silverlight — heb me er nog niet voldoende in verdiept. Waar het bij mij om gaat in deze post is dat de feiten wel juist op een rij moeten gezet worden en dat is jammer genoeg niet het geval hier.

  Voor mensen met een .NET achtergrond kan ik me goed inbeelden dat Silverlight een prachtige oplossing is maar dat moet geen afbreuk doen aan Flash.

  Zou van dergelijke magazines toch verwachten dat er ook maar enigzins aan wat technische review wordt gedaan voor een artikel vol objectief foute informatie er in komt te staan.

 • Weyert
  September 26, 2008 - 10:39 pm | Permalink

  Ja, ik snap ook helemaal je punt hoor. Het is natuurlijk een slechte zaak voor zo’n tijdschrift.

 • September 27, 2008 - 8:05 am | Permalink

  lol that is like saying .net was the death of java.

  Personally i think there is room for competition and think its good too!

  -erik

 • September 27, 2008 - 1:50 pm | Permalink

  Wow, that’s a weird article. So vehmently argued, but so inaccurate at the same time…

 • September 27, 2008 - 1:56 pm | Permalink

  Schitterend dat je reageert Peter. Soms is het om gek te worden als je de vele fabeltjes in Benelux media leest.. je zou er inderdaad bashing of een complot achter beginnen zoeken..

 • Pingback: Flash vs. Silverlight 2.0 | Psyked

 • September 27, 2008 - 10:42 pm | Permalink

  @weyert: losstaand van het feit of Moonlight een goede oplossing is of niet is ook dat onderdeel van het rare beleid van Microsoft.

  Eerst wordt Novell een beetje doodgeslagen omdat ze het MONO project sponsoren/voeren en daarna worden ze door Microsoft zelf aangewezen als DE partij om maar met een Linux-versie van Silverlight te komen …

 • September 28, 2008 - 1:29 am | Permalink

  Een vergelijking van (on)mogelijkheden zou beter geweest zijn, maarja dan houdt het snel op :)

 • September 29, 2008 - 3:27 pm | Permalink

  Very well written Peter and so right!

  Thanks!

 • Pingback: Flex, Flash, AIR, Silverlight en ander ongedierte at noCreativity.com

 • JayCee
  October 2, 2008 - 12:02 pm | Permalink

  I feel silverlight won’t be anywere close to flash for some time.

  If you look at the showcase on the silverlight websites, you’ll find that their aren’t any realy cool/hot animated sites made with silverlight yet, if somebody disagree’s, i would love to get some links. So far the work i have seen so far doesn’t blow me of my seat. Yes they have nice designs but that’s it.

  For now, I SEE silverlight is getting closer to flex then it is to flash. So I don’t get what the flash-killer buzzz is about, is it created by the gigantic marketing machine of MS and fed into the mouths of confused journalists?

 • Pingback: Hebiflux » Revue de web : 3D, mondes virtuels, Iphone, flash… !

 • Willem Van den Broeck
  October 7, 2008 - 12:13 am | Permalink

  Typisch om geen research te doen voor ze hier iets schrijven.

  Ik ben ook teleurgesteld door dit soort onnozelheden, dat vaak veel verwarring zaait in iets wat voor veel mensen al niet zo duidelijk is.

 • October 12, 2008 - 7:35 pm | Permalink

  Peter,

  Met mijn .NET achtergrond kan ik je verzekeren dat ook voor de .NET developers Flex op dit ogenblik een veel betere keuze is dan Silverlight. Binnenkort mag je in IT professional een artikel verwachten waar Flex beter uit komt dan Silverlight :)

  Tom

 • Pingback: Flash, Flex, AIR en ander ongedierte…. - Devineblog

 • Comments are closed.